Drawings and Sketches by Mayumi Miyawaki

พาไปชมนิทรรศการ Drawings and Sketches ของสถาปนิกญี่ปุ่น Mayumi Miyawaki ที่หอศิลป์ของ Kyoto Institute of Technology กันครับ
Mayumi Miyawaki จบการศึกษาปริญญาตรีที่ Tokyo National University of Fine Arts and Music ในปี 1959 และปริญญาโททาง urban design ที่ University of Tokyo ในช่วงปลายยุค 60s ถึงยุค 70s เขาได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหมู่บ้านญี่ปุ่นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในปี 1971เขาได้ก่อตั้งกลุ่มที่ไปในทางตรงกันข้ามกับกลุ่ม Metabolist (Counter-Metabolist)ที่มีชื่อว่า ARCHITEXT ขึ้นมา โดยร่วมกับสถาปนิกอีก 4 คนคือ  Aida Takefumi, Azuma Takamitsu, Suzuki Makoto, Takeyama Minoru
งานออกแบบของ Mayumi Miyawaki นั้นจะมีเอกลักษณ์ในการเล่นรูปทรง cubic เน้นการใช้สีสันที่สดใส ช่องเปิดและ skylight ที่น่าสนใจ รวมไปถึงการทำให้ interior space นั้นมีความรู้สึกอบอุ่น

ขอขอบคุณแอดมินแขกสำหรับรูปชุดนี้ด้วยครับ

Continue reading