Sci-Arc Spring Show 2018

Spread the love

กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการ Sci-Arc Spring Show 2018 ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานทีสิสของนักศึกษาปริญญาตรี และโปรเจคต่างๆของนักศึกษาทุกชั้นปีทั้งปริญญาตรีและโท งานที่นำมาแสดงก็มีความน่าสนใจในแบบของ Sci-Arc ไม่แพ้ปีก่อนๆ แต่ปีนี้อาจจะมีงานที่สีสันสดใสน้อยกว่าสองสามปีที่ผ่านมา แต่เรื่อง form และ skin ของงานก็ยังคงน่าตื่นตาตื่นใจเช่นเคย 

เก็บภาพมาให้ชมกันมากมายในตรง gallery ด้านล่าง เชิญชมกันได้เลยครับ

โมเดลซึ่งสร้างโดยหุ่นยนต์


Spread the love