Home
Featured Projects
Photo Gallery
All Buildings
Articles
Links
About us
Interviews & Lectures
Book Reviews

   
Project : Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal
Location : Bangkok, Thailand
Architect : บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด
Photos by : บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด [37 Photos]

โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

เป็นโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแบบทางคู่ยกระดับขนาน ไปตามแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออก ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่เขตเมืองชั้นใน บริเวณจุดเริ่มต้นของแนวเส้นทางยกระดับโครงการที่สถานีพญาไท ไปจนถึงพื้นที่เขตชานเมืองด้านทิศตะวันออก ของกรุงเทพมหานครที่สถานีลาดกระบัง ก่อนจะลดระดับลงสู่ใต้ดินที่สถานีปลายทาง ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ในการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่ต่างๆ โดยลักษณะของโครงการประกอบด้วย

  • ระบบรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport Express) เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมระหว่างสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพฯที่มักกะสันและสถานีสุวรรณภูมิ โดยไม่มีการจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทาง
  • ระบบรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport City Line) เชื่อมต่อระหว่างสถานีรายทางทั้ง 8 สถานี ได้แก่ สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน สถานีรามคำแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้านทับช้าง สถานีลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ
  • สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพฯ ( Bangkok City Air Terminal) เป็นสถานีหลักที่ตั้งอยู่ในบริเวณมักกะสันและผนวกรวมสถานีมักกะสันเข้าไว้เป็นส่วนเดียวกัน โดยให้บริการตรวจรับตั๋วโดยสารและลำเลียงสัมภาระ พร้อมระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้โดยสารเช่นเดียวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot & Workshop) ตั้งอยู่ที่บริเวณคลองตัน ประกอบด้วย ศูนย์ควบคุมการเดินรถ ลานจอดรถไฟฟ้า โรงซ่อมบำรุง และส่วนสนับสนุนการบำรุงรักษาและปฏิบัติการ


แผนที่เส้นทางรถไฟ

แนวความคิดในการออกแบบ :

สิ่งที่สำคัญในขั้นตอนเริ่มต้นพัฒนาการออกแบบคือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนำมาบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบอาคารสำหรับขนส่งมวลชน เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์และตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องกับปรัชญาในการออกแบบ ดังนี้

•  การกำหนดวางผังพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพ

•  มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม

•  ลักษณะทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

•  การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

•  การออกแบบที่มีความยืดหยุ่น สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ และรองรับการขยายตัวได้ในอนาคต

การออกแบบวางผังและกำหนดรายละเอียดได้เน้นถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้อาคารเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานทุกประเภท (Universal Design)

แนวคิดการออกแบบด้วยภาษาทางสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นผ่านการผสมผสานกันของรูปทรงสามเหลี่ยม และรูปโค้งเกิดเป็นเส้นสายและ จังหวะขององค์ประกอบอาคาร อันเป็นเอกลักษณ์ทั้งภายนอกและภายใน มีความสอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งโครงการ

การเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทนถาวร เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ดูแลรักษาง่าย เป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของการออกแบบ เช่นเดียวกับการคำนึงถึงการถ่ายเทอากาศโดยธรรมชาติและการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพฯ ( Bangkok City Air Terminal)


มุมมองจาก courtyard ทางทิศตะวันออก


มุมมองจากทางทิศตะวันออก


มองจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


ถนนบนชั้นผู้โดยสารขาออก


รายละเอียดของหลังคาด้านทิศตะวันออก


มุมมองใต้หลังคาหลักตรงบริเวณรับส่งผู้โดยสาร


มุมมองจากทางทิศตะวันตก


บรรยากาศยามค่ำคืน


ด้านทิศตะวันตก


โถงภายในชั้นผู้โดยสารขาเข้า


ฝ้าเพดานและช่องแสง clerestory


บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก


บริเวณโถง check-in


บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก


บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก


space ระหว่างชั้นผู้โดยสารขาเข้าและขาออก


บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก


ช่องเก็บตั๋ว


ชานชาลาตรงส่วนของ Airport Express


ผนังกระจกตรงส่วนชานชาลา

สถานีสุวรรณภูมิ


โถงทางเข้า


ชั้น Concourse


Travelators


บริเวณชานชาลา

สถานีรับส่งผู้โดยสาร


สถานีลาดกระบัง


สถานีบ้านทับช้าง


สถานีบ้านทับช้าง


สถานีรามคำแหง


สถานีรามคำแหง


สถานีหัวหมาก


บริเวณ Concourse


บริเวณชานชาลา


บริเวณชานชาลา


องค์ประกอบของหลังคา

ศูนย์ซ่อมบำรุง


มุมมองจากถนนด้านข้าง


มุมมองจากทางทิศตะวันออก


บริเวณซ่อมบำรุงและตรวจสอบ

โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal

ที่ตั้ง :

กรุงเทพมหานคร (แนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออก ช่วงพญาไท – มักกะสัน – สุวรรณภูมิ)

สถาปนิก :

บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด

เจ้าของโครงการ :

การรถไฟแห่งประเทศไทย

วิศวกร / ที่ปรึกษาโครงการ :

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด
บริษัท แปซิฟิค คอนซัลแทนส์ จำกัด
บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด
DE-Consult Deutsche Eisenbahn-Consulting GmbH
บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

ผู้รับเหมาก่อสร้าง :

บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
B.Grimm MBM Hong Kong Limited
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
บริษัท Siemens Aktiengesellschaft จำกัด
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ออกแบบและก่อสร้าง :

พ.ศ. 2547 - 2552

ขอขอบคุณ คุณ วณัฐ ตันประเสริฐ และ บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด สำหรับรูปถ่ายและข้อมูลของงานนี้ด้วยครับ

     

กรุณาส่งคำแนะนำมาที่ got_arch@yahoo.com

หน้าแรก | โปรเจค | แกลเลอรี่ | บทความ | ลิ้งค์ | เกี่ยวกับเรา