CENTER FOR SOUTHEAST ASIAN STUDIES, Kyoto University by Nikken Sekkei

มหาวิทยาลัยเคียวโตะเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น เปิดทำการสอนในหลายสาขา หนึ่งในสาขาที่มีชื่อเสียงคือการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ CENTER FOR SOUTHEAST ASIAN STUDIES (CSEAS) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอน วิจัย เก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแผนที่ หนังสือ เอกสาร แลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ของอุษาคเนย์ ในส่วนของห้องสมุดมีเอกสารที่รวบรวมมาจากประเทศในอุษาคเนย์กว่า 180,000 รายการ เฉพาะเอกสารภาษาไทยก็มีมากกว่า 9,000 เล่ม

Continue reading