ในป่า อาร์ท คอมเพลกส์ โดย Stu/D/O Architects

ในขณะที่ความเป็นเมืองของกรุงเทพมหานครได้ขยายตัวแบบไร้ทิศทาง จนปัจจุบันพื้นที่สีเขียวมีสัดส่วนที่น้อยกว่าประเทศในเอเชียอื่น ๆ ทั้งที่พื้นที่สีเขียวจำเป็นต่อจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ความสนใจต่อการให้คุณค่าของกรุงเทพมหานครกลับดูไม่ได้รับความสนใจที่จะเพิ่มสัดส่วนให้ดีขึ้น ในวิธีการสร้างเมืองให้น่าอยู่นั้นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดร่มเงาจึงมีความสำคัญ มันสามารถลดความเครียดเพราะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจคนเมืองได้ เมืองที่ร่มเงาไม้สามารถสร้างฉากหลังเมืองได้ เช่นการออกแบบภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะยุบยื่นในส่วนที่ติดกับทางเดินจนเกิดเงาจะเป็นจุดพักให้กับคนเมือง สามารถสร้างมิติการใช้งานที่ยืดหยุ่นได้ดี

Continue reading

Got Arch Classic : Chochikukyo

เรื่อง ภาพ : สาโรช พระวงค์

กระแสสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้แพร่พัดกระจายไปทั่วมุมโลก แม้ว่าจะเริ่มมาจากตะวันตกแต่ก็ส่งผลถึงตะวันออกเช่นกัน เราสามารถพบกับสถาปัตยกรรมในแต่ละถิ่นที่ปรับตัว ดัดแปลงรูปแบบจากตะวันตกให้กลมกลืนกับพื้นถิ่นได้หลายมุมโลก ในตะวันออกที่ญี่ปุ่นก็เช่นกัน

KoujiFujii สถาปนิกญี่ปุ่นผู้จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมจาก Tokyo Imperial University(ปัจจุบันคือ University of Tokyo)เขาสนใจพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบประเพณีของญี่ปุ่นเข้ากับเทคนิคใหม่ตามกระแสนิยมในสมัยนั้น บ้าน Chochikukyoได้สร้างเสร็จในปี 1928 (ราว พ.ศ.2471)บ้านหลังนี้Fujii ได้ทำการทดลองออกแบบกับบ้านหลังที่ 5 ซึ่งเป็นบ้านของเขาเอง บ้านหลังนี้นับได้เป็นสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในยุคนั้นของญี่ปุ่นช่วงแรกเลยทีเดียว

Continue reading